Algemene Voorwaarden

1. De huurprijs van een stelling geeft recht op het gebruik ervan gedurende ten hoogste een maand. Daar de verhuring geschiedt voor een onbeperkte tijdspanne, dient de huurder ons het einde van het genot hiervan te signaleren. Bij ontstentenis, loopt de verhuring automatisch voort door een stille overeenkomst. Elk gebruik langer dan een maand wordt aangerekend op basis van 20% der huurwaarde van de eerste maand. Elke begonnen maand wordt beschouwd als een volledige maand.
2. Het materiaal wordt verhuurd voor slechts een enkel ambachtelijk gebruik en de ondernemer-huurder, die de bestelling overmaakt, is zelf verantwoordelijk vor de verlenging der huur ten gevolge van het gebruik ervan door een andere ondernemer.
3. De stellingen van het Brusselse type (vliegende ladders) zijn uitsluitend dienstig voor lichte werken: schilderwerken, voegwerken, publiciteit, bezetten en gelijkaardige werken.
4. De bewaking van onze strukturen komt voor de ganse duur van de werf uitsluitend ten laste van de kliënt.
Het is volstrekt verboden de ladders, planken of latten ener gemonteerde stelling te verplaatsen, te veranderen, af te doen of los te maken zonder schriftelijke overeenkomst.
Elke omwisseling, elk tekort of beschadigingen van materieel door ons vastgesteld bij het afhalen wordt aan de kliënt aangerekend tegen de prijs van de vervanging door nieuw materieel, zelfs als de oorzaak ervan te wijten is aan diefstal, ongeval, brand of overmacht, dat alles onverminderd ons recht een rechtsvording in te stellen.
5. De kliënt is ertoe gehouden de politieverordeningen na te leven. Als een nachtbebakening vereist is, zorgt de kliënt ervoor stelt die in werking gedurende de ganse duur van de werken.
6. Neons en elektrische apparatuur: de broosheid van deze apparatuur verplicht ons elke verantwoordelijkheid van beschadiging of breken af te wijzen. Het is bijgevolg onontbeerlijk ze te laten wegnemen voor het plaatsen van de stelling, temeer daar elke vordering van schadevergoeding hierbij onontvankelijk is.
7. Operaties op dak: ingeval ons personeel moet opereren op het dak, staan wij niet verantwoordelijk voor de breuk van pannen, schalies, of andere materialen en terecht, door het feit van vetusteit, sleet van deze matera- len en in het algemeen de vervallen staat van het betreffende dak. Om dezelfde reden wordt elke eis tot vergoeding afgewezen inzake nokken, zinkbekleding, roofing, vulpijpen of afvoerbuizen, enz.
8. Schade aan gebouwen: De eventuele schade aangebracht door onze werlieden, onder voorbehoud van artikel 6 moet ons schriftelijk medegedeeld worden binnen de 24 uren om in acht genomen te worden.
9. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade, veroorzaakt door rook, vuur, water, elektriciteit.
10. Het plaatsen van dekzeilen op onze stellingen door onze klanten, gebeurt gans onder zijn eigen verantwoordelijkheid: namelijk wat de stevigheid van de bouw van deze kan hebben ten gevolge van de wind.
11. Stellingsgaten: de gaten worden gebruikt in geval van nood, of indien de huurder er speciaal om vraagt, in dit geval moeten de gaten vrij zijn, open en ontruimd door de zorgen van de huurder voor het plaatsen der steigers.
12. KRAMGATEN: bij het afnemen der stelling zullen de kramgaten opgevuld worden door ons personeel, voor zover het nodige materiaal ter plaatse gelaten werd door de ondernemer.
13. Betaling: Behoudens schriftelijke andersluidende overeenkomst, zijn onze rekeningen kontant en zonder korting betaalbaar na het plaatsen van de stelling op de werf.
Om te kunnen onderzocht worden, moet elke klacht binnen de acht dagen vanaf de ontvangst van de rekenigen worden ingediend.
De betalingen moeten geschieden op de voorziene vervaldagen en de kliënt mag zich niet beroepen op het uitblijven van betaling door zijn eigen kliënt, en ook niet op eender welk geval van overmacht om zich aan die verplichting te ontrekken. In geval van laattijdige betaling, zijn de interesten tegen de bankvoet van het kaskrediet van rechtswege verschuldigd, en zonder aanmaning, vanaf de vervaldag van de rekening dit wel te verstaan zonder van onze rechten op onmiddelijke betaling af te zien.
Bij ontstentenis van betaling van een rekening op haar vervaldag, wordt het bedrag ervan ambtshalve met 10% verhoogd, met een minimum van 50 euros onverminderd de verschuldigde interesten. Elke vertraging in de belasting geeft ons het recht de bestelling te verbreken en ons materieel weg te halen, kosten ten laste van de kliënt.
14. Alleen onze algemene voorwaarden zijn geldig, en vernietigen deze van de huurder.
15. De zegels voor gemeentevergunning en de B.T.W zijn ten laste van de kliënt.
16. Alleen de Rechtbankel van Brussel zijn bevoegd.

© 2019 - Wettelijke bepalingen - Algemene voorwaarden - WebMaster :