Wettelijke bepalingen

EDITIE :

Deze site wordt gepubliceerd door     
Directeur publicatie: Arlette Van Cappel
Hoofdredacteur: Arlette Van Cappel
Mail : Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U moet JavaScript inschakelen om het te kunnen bekijken., Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U moet JavaScript inschakelen om het te kunnen bekijken.

CREATIE EN HOSTING VAN DE SITE:

Realisatie: Hosting: OVH.com

PROPERTY RECHTS

De site en alle software die noodzakelijkerwijs in verband daarmee wordt gebruikt, kan vertrouwelijke informatie bevatten die beschermd wordt door de huidige wetgeving op het gebied van intellectueel eigendom of enige andere wet. Zo zijn, tenzij anders vermeld, de intellectuele eigendomsrechten op de documenten op de site en elk van de elementen die voor deze site zijn gecreëerd, het exclusieve eigendom van . Deze laatste verleent geen andere licentie of recht dan het recht om de site te raadplegen. De reproductie van alle op de site gepubliceerde documenten is uitsluitend toegestaan voor informatieve doeleinden voor persoonlijk en privégebruik. Elke reproductie en gebruik van kopieën gemaakt voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. Het is ook verboden om een afgeleid werk te kopiëren, te wijzigen, een afgeleid werk te maken, het ontwerp of de montage om te keren of op een andere manier te proberen de broncode te vinden (behalve zoals voorzien in de wet), te verkopen, over te dragen, over te dragen of in sublicentie te geven.     behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te eisen voor inbreuken en meer in het algemeen voor inbreuken op zijn intellectuele eigendomsrechten. De foto's, illustraties en animaties op deze site zijn afkomstig van FOTOLIA.com. Het gebruik en de overdracht van de rechten worden geregeld door het bijgevoegde contract: http://fr.fotolia.com/Info/Agreements/StandardLicense

ALGEMEEN

Door de toegang tot en het gebruik van deze website accepteert u de voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden zonder beperking of voorbehoud. Indien een bepaling van deze voorwaarden niet afdwingbaar of in strijd met een dwingende bepaling van de wet blijkt te zijn, zal een dergelijke niet-afdwingbaarheid de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet aantasten. Deze voorwaarden zijn van toepassing op deze website en op alle internet- en extranetinitiatieven van .
    behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment aan te passen, op voorwaarde dat de gebruikers op de hoogte worden gebracht op deze website of per e-mail.

AANSPRAKELIJKHEID - JUISTHEID VAN DE INFORMATIE

   en haar informatieverstrekkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van virussen in welke vorm dan ook, bugs, of zelfs maar enig programma of toepassing die onverenigbaar is met de door de gebruiker gebruikte infrastructuur, of voor schade die de gebruiker lijdt als gevolg van een defect, onderbreking of fout, evolutie, herstel, inspectie of onderhoud, technisch probleem, onderbreking van het telefoonnetwerk of aanverwante netwerken of diensten, overbelasting, nalatigheid of fout van derden of de gebruiker, evenals in het geval van gebeurtenissen buiten de controle van    De gebruiker zal deze website niet op een zodanige wijze gebruiken dat dit gebruik schade zou toebrengen aan derden of aan het imago van door het invoegen van onjuiste of beledigende informatie. De informatie op deze website is louter indicatief en vormt geen contractuele aanbieding die ons kan binden. Wijzigingen kunnen zich voordoen zonder voorafgaande kennisgeving in de prijsstelling. De gebruiker erkent dat    het recht heeft om de beschikbaarheid van deze website op elk moment op te schorten voor onderhoud en actualisering.

HYPERLIANS

Deze website of een verwante dienst kan een link bevatten naar een andere website die interessant kan zijn voor de gebruiker. Deze link wordt echter enkel ter informatie verstrekt en   geeft geen enkele garantie met betrekking tot enige andere website waartoe de gebruiker via deze link toegang heeft. Hun aanwezigheid houdt geenszins in dat    de inhoud ervan onderschrijft of enige verantwoordelijkheid aanvaardt voor de inhoud of het gebruik van deze andere website. De hierboven vermelde omstandigheden kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

    verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van de door de internetgebruiker online verstrekte informatie te beschermen. Alle persoonlijke informatie die de internetgebruiker aan    kan doorgeven voor het gebruik van bepaalde diensten is onderworpen aan de bepalingen van de wet van 26 februari 2003 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Op deze website en op deze Algemene Voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

CONTROLE-INSTANTIE

FOD Economie, KMO's, Zelfstandigen en Energie Contact Center
Rue du Progrès, 50
1210 Brussel

Tel. (gratis nummer) : 0800 120 33
Fax (gratis nummer) : 0800 120 57
E-mail : Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U moet JavaScript inschakelen om het te kunnen bekijken.

© 2019 - Wettelijke bepalingen - Algemene voorwaarden - WebMaster :